ТКУ

Титульний аркуш

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

 

 

 

Сербезов Сергiй Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2017

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Трикратське кар"єроуправлiння"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

03327279

4. Місцезнаходження

Миколаївська , Вознесенський р-н, 56535, с. Трикрати, дн

5. Міжміський код, телефон та факс

(0482) 35-77-10 35-77-20 (0482) 35-77-10 35-77-20

6. Електронна поштова адреса

pavlova_i@aleks-group.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2017


(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР №80

 

27.04.2017


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.tku.com.ua/

в мережі Інтернет

26.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб


4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря


5. Інформація про рейтингове агентство


6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди


11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент


12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента


3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом


4) інформація про похідні цінні папери


5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду


13. Опис бізнесу


14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції


5) інформація про собівартість реалізованої продукції


6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів


7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів


8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість


15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів


16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду


17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій


19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям


2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду


3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття


4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду


5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року


20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття


21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів


22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів


23. Основні відомості про ФОН


24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН


25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН


26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН


27. Правила ФОН


28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)


30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)


32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)


33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)


34. Примітки
Товариство не є монополiстом у своїй галузi. Облiгацiї не реєструвались Оцiнка рейтинговим агенством не проводилась. Товариство не входить до об"єднання пiдприємств.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Трикратське кар"єроуправлiння"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ №014719

3. Дата проведення державної реєстрації

23.11.1995

4. Територія (область)

Миколаївська

5. Статутний капітал (грн)

136340.64

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

08.11 ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДIВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГIПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ

09.90 Надання допомiжних послуг у сферi добування iнших корисних копалин та розроблення кар*єрiв

23.70 Рiзання, оброблення та оздоблення декоративного та будiвельного каменю

10. Органи управління підприємства

Виконавчий орган - директор Сербезов Сергiй Володимирович Вищий орган - загальнi збори акцiонерiв , контролюючий орган - Наглядова рада

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "МарфiнБанк"

2) МФО банку

328168

3) поточний рахунок

26008170751

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

дн

5) МФО банку

дн

6) поточний рахунок

дн

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Видобування декоративного та будiвельного каменю

4284

09.07.2007

Мiнiстерство охорони навколишньго природного середовища України

06.07.2027

Опис

Необхiднiсть продовження дiї лiцензiй буде розглянута товариством виходячи з економiчних умов на дату закiнчення дiї лiцензiї (2027р.)

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сербезов Сергiй Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ОН 009883 02.06.2016 Бiлгород-Днiстровський РВ ГУДМС України в Одеськiй областi

4) рік народження**

1987

5) освіта**

Повна вища освiта

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "ПБТ IНТОБУД" начальник технiчного вiддiлу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.05.2016 Обрано за сумiсництвом до переобрання

9) Опис

Посадова особа призначена на посаду вiдповiдно до рiшення наглядової ради ПрАТ "Трикратське кар"єроуправлiння вiд 25 травня 2016 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати. Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариством. Дiє без довiреностi в установах, пiдприємствах, органiзацiях.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коробчинський Артур Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СМ 753953 16.08.2005 Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi

4) рік народження**

1989

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Трикратське кар"єроуправлiння"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

06.05.2016 Обрано на термiн 5 рокiв

9) Опис

Здiйснює конторль за дiяльнiстю виконавчого органу, захист прав iнвесторiв в межах повноважень, визначених Статутом товариства. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Винагороду не отримує

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради - секретар

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мельник Iгор Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 154130 31.01.1996 Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Трикратське кар"єроуправлiння"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016 Обрано на термiн 5 рокiв

9) Опис

В складi наглядової ради виконує обов"язки, визначенi статутом товариства. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Винагороди не отримує.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тормоса Сергiй Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 636545 17.05.1997 Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Трикратське Кар"єроуправлiння"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016 Обрано на термiн 5 рокiв

9) Опис

В складi Наглядової ради виконує обов"язки, визначенi Статутом товариства. Посадова олсоба не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Винагороду не отримує.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нiкулiна Алла Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КК 733836 23.11.2001 Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Трикратське кар"єроуправлiння"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016 Обрано на термiн 5 рокiв

9) Опис

Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, використанням коштiв та матерiалiв. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Винагороди не отримує.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Сербезов Сергiй Володимирович

ОН 009883 02.06.2016 Бiлгород-Днiстровським РВ ГУДМ України в Одеськiй областi

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Коробчинський Артур Олександрович

СМ 753953 16.08.2005 Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi

402124

73.73524374636

402124

0

0

0

Член Наглядової ради - секретарь

Мельник Iгор Iванович

КЕ 154130 31.01.1996 Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi

1

0.00018336444

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Тормоса Сергiй Васильович

КЕ 636545 17.05.1997 Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi

1

0.00018336444

1

0

0

0

Ревiзор

Нiкулiна Алла Iванiвна

КК 733836 23.11.2001 Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi

1

0.00018336444

1

0

0

0

Усього

402127

73.73579383969

402127

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

дн

дн

дн дн Миколаївська дн дн дн

0

0


0

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Коробчинський Артур Олександрович

СМ 753953 16.08.2005 Приморським РВММУ УМВД України в Одеськiй областi

402124

73.73524374636


402124

0

0

0

Усього

402124

73.735243746356


402124

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X


Дата проведення

28.04.2016

Кворум зборів**

100

Опис

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
Прийняте рiшення : обрати лiчильну комiсiю в складi Чернишенко С.Д. - голова лiчильної комiсiї, Пемогайбiс Г.В., припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню рiчних загальних зборiв.
2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв.
Прийняте рiшення: Обрати головою зборiв Мельника I.I., секретаем зборiв Помогайбiс Г.В.
Затвердити наступний регламент зборiв:
1) рiшення приймаються виключно з питань порядку денного, про якi акцiонери були повiдомленi вiдповiдно до законодавства;
2) одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, якi винесенi на голосування на загальних зборах акцiонерiв;
3) голосування з питань порядку денного здiйснюється з використання бюлетенiв для голосування;
4) пiдрахунок голосiв здiйснює лiчильна комiсiя пiсля голосування по питаннях порядку денного включених до бюлетеней №№1,2,3, 4,5;
5) час для доповiдей - до 15 хвилин, для обговорень доповiдей та iнших виступiв з питань порядку денного - до 5 хвилин; вiдповiдi на питання - до 5 хвилин;
6) питання надаються у письмовiй формi; вiдповiдi на питання - пiсля прийняття рiшень по всiх пунктах порядку денного; виступи по питаннях, якi не включенi до порядку денного, не розглядаються.
3. Розгляд звiту Директора за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте рiшення: затвердити звiт директора товариства за 2015 рiк.
4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.
Прийняте рiшення: затвердити звiт наглядової ради товариства за 2015 рiк.
5. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї.
Прийняте рiшення: затвердити звiт ревiзiйної комiсiї товариства за 2015 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк.
Прийняте рiшення: затвердити рiчний звiт товариства за 2015 рiк.
7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2015 рiк, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
Прийняте Рiшення: затвердити рiшення про покриття збиткiв за 2015 рiк за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. У зв"язку iз збитками дивiденди не нараховувати та не сплачувати.
8. Вiдкликання та обрання членiв наглядової ради (переобрання на новий строк повноважень). Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.
Прийняте рiшення: переобрати членiв наглядової ради на новий строк повноважень, на тих свмих умовах, з тим же самим розмiром їх винагороди, що були встановленi ранiше, а саме переобрати на новий строкповноважень членiв наглядової ради у складi: Коробчинський А.О., Мельник I.I., Тормоса С.В.
9. Вiдкликання та обрання членiв ревiзiйної комiсiї (переобрання на новий строк повноважень).
Прийняте рiшення: Переобрати членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора) на новий строк повноважень, на тих самих умовах, з тим же самим розмiром їх винагороди, що були встановленi ранiше, а саме переобрати на новий строк повноважень ревiзора: Нiкулiну Аллу Iванiвну.
10. Схвалення правочинiв, що вчинятимуться товариством у 2016 роцi.
Прийняте рiшення: схвалити правочини, що вчинятимуться товариством у 2016 роцi.
Всi рiшення , якi прийнятi загальними зборамим, прийнятi 100% голосiв.


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25.10.2000

94/14/1/00

Миколаївське териториальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

ISIN UA4000137285

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

545362

0

100

Опис

Акцiї емiтента не включенi до лiстингу на фондовiй бiржi. Обiг акцiй товариства згiдно до статуту.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

564.5

467.6

0

0

564.5

467.6

будівлі та споруди

550.1

460.0

0

0

550.1

460.0

машини та обладнання

13.2

7.6

0

0

13.2

7.6

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

1.2

0

0

0

1.2

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

564.5

467.6

0

0

564.5

467.6

Опис

Основнi засоби використовуються емiтентом за мiсцезнаходженням товариства без обмеження. Первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду становить 2548,9 тис грн, знос основних засобiв - 2061,3 тис грн, що становить 81,65%

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

411.2

821.5

Статутний капітал (тис. грн.)

136.3

136.3

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

136.3

136.3

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(411,2 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(136.300 тис.грн. ), що вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

67.3

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

859.2

X

X

Усього зобов'язань

X

926.5

X

X

Опис:

Iнформацiя про зобов"язання емiтента наведена в Аудиторському висновку.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Трансаудит", директор АФ Кравченко Т.Ф.

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23865010

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

пр. Шевченка, 2, м. Одеса,65044, тел. 066-137-08-72

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1463 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

дн дн дн дн

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

за 2016 рiк

Думка аудитора***

умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2014

1

0

3

2013

1

0


Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?


Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X


Акціонери


X

Депозитарна установа


X

Інше (запишіть): Iншого не встановлено

Ні


Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?


Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку


X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків


X


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


Так

Ні

Підняттям карток


X

Бюлетенями (таємне голосування)

X


Підняттям рук


X

Інше (запишіть): Голосування за принципом: одна акцiя - одмн голос, голосування бюлетенями

Ні


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?


Так

Ні

Реорганізація


X

Додатковий випуск акцій


X

Унесення змін до статуту


X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства


X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства


X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради


X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу


X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)


X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді


X

Інше (запишіть): Позачерговi зальнi збори у звiтному перiодi не скликались

Ні


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?


(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

2

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0


Чи проводила наглядова рада самооцінку?


Так

Ні

Складу


X

Організації


X

Діяльності


X

Інше (запишить)

Наглядова рада не проводила самооцiнку


Наглядова рада виконує поставленi завдання у повному обсязi


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4


Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?


Так

Ні

Стратегічного планування


X

Аудиторський


X

З питань призначень і винагород


X

Інвестиційний


X

Інші (запишіть)

Комiтети у складi наглядової ради не стволрювались, Iнше не передбачено

Інші (запишіть)

Комiтети в складi наглядової ради не створювались


Самооцiнка роботи комiтетiв не проводилась, у зв"язку iз їх нестворенням


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні


Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою


X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій


X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства


X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X


Інше (запишіть)

Члени наглядової ради не отримують винагоро


Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?


Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі


X

Знання у сфері фінансів і менеджменту


X

Особисті якості (чесність, відповідальність)


X

Відсутність конфлікту інтересів


X

Граничний вік


X

Відсутні будь-які вимоги

X


Інше (запишіть): Вимоги до членiв Наглядової ради не визначенi


X


Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?


Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X


Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X


Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)


X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена


X

Інше (запишіть)

Члени наглядової ради самостiйно ознайомились з правами та обов"язками


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?


Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?


Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X


Положення про наглядову раду

X


Положення про виконавчий орган

X


Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X


Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X


Положення про акції акціонерного товариства


X

Положення про порядок розподілу прибутку


X

Інше (запишіть):

Iнше визначено статутом товариства


Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?


Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Ні

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?


Так

Ні

Не проводились взагалі


X

Менше ніж раз на рік


X

Раз на рік

X


Частіше ніж раз на рік


X


Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?


Так

Ні

Загальні збори акціонерів


X

Наглядова рада


X

Виконавчий орган

X


Інше (запишіть)

Iнше не передбачене статутом


Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так


З якої причини було змінено аудитора?


Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень


X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X


Аудитора було змінено на вимогу акціонерів


X

Інше (запишіть)

У звiтному перiодi було змiнено Аудитора


Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?


Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X


Наглядова рада


X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства


X

Стороння компанія або сторонній консультант


X

Перевірки не проводились


X

Інше (запишіть)

Перевiрки здiйснював ревiзор товариства


З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?


Так

Ні

З власної ініціативи

X


За дорученням загальних зборів


X

За дорученням наглядової ради


X

За зверненням виконавчого органу


X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів


X

Інше (запишіть)

Iнше не передбачене


Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?


Так

Ні

Випуск акцій


X

Випуск депозитарних розписок


X

Випуск облігацій


X

Кредити банків

X


Фінансування з державного і місцевих бюджетів


X

Інше (запишіть): Не визначалися, проводяться косультацiї щодо залучення кредитiв банкiв
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором


Так, плануємо розпочати переговори


Так, плануємо розпочати переговори в наступному році


Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років


Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років


Не визначились

X


Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні


Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні


У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння не приймався

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя вiдсутня

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Iнформацiя вiдсутня
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

КОДИДата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Трикратське кар"єроуправлiння"

за ЄДРПОУ

03327279

Територія

Миколаївська

за КОАТУУ

4822085001

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Добування декоративного каміння, крейди та глинистого сланцю

за КВЕД

08.11

Середня кількість працівників

3


Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком


Адреса, телефон

56535 Миколаївська область Вознесенський р-н с. Трикрати (0482) 35-77-10 35-77-20Форма № 1-м

1. Баланс
на 31.12.2016 р.


Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби:

1010

564.5

467.6

- первісна вартість

1011

2548.9

2548.9

- знос

1012

( 1984.4 )

( 2081.3 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

564.5

467.6

II. Оборотні активи

Запаси

1100

187.0

187.0

- у тому числі готова продукція

1103

111.8

111.3

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

629.3

630.8

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

0.1

2.2

- у тому числі податок на прибуток

1136

0.1

0.1

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

9.8

17.1

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

13.3

13.3

Витрати майбутніх періодів

1170

0

3.3

Інші оборотні активи

1190

27.1

16.4

Усього за розділом II

1195

866.6

870.1

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

1431.1

1337.7


Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

136.3

136.3

Додатковий капітал

1410

5705.1

5705.1

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-5019.9

-5430.2

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

1495

821.5

411.2

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

5302.1

0

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

- товари, роботи, послуги

1615

106.3

106.5

розрахунками з бюджетом

1620

71.8

67.3

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

- зі страхування

1625

11.2

9.2

- з оплати праці

1630

3.7

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

416.6

743.5

Усього за розділом IІІ

1695

609.6

926.5

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

1431.1

1337.7

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців 2016 р.

Форма N 2-м


Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

44.5

63.6

Інші операційні доходи

2120

0

0

Інші доходи

2240

0

43.8

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

44.5

107.4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 454.8 )

( 417.0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 454.8 )

( 417.0 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

-410.3

-309.6

Податок на прибуток

2300

( 0 )

( 0 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

-410.3

-309.6Примітки до балансу

Непокритий збиток за 2016 рiк склав 5430,2 тис грн. Iншi примiтки наведенi в Аудиторському висновку

Примітки до звіту про фінансові результати

Чистий дохiд вiд наданих послуг за 2016 рiк склав 44,5 тис. грн Iншi примiтки наведенi в Аудиторському висновку

Керівник

Сербезов Сергiй Володимирович

Головний бухгалтер

Не передбачено


ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

28.04.2017 Р.

 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРИКРАТСЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ"

(код за ЄДРПОУ 03327279,

місцезнаходження: 56535, Миколаївська обл., Вознесенський р-н., с. Трикрати)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які призначені на

28 квітня 2017 р. о 13.00

за місцезнаходженням Товариства: Миколаївська обл., Вознесенський р-н., с. Трикрати

(будинок кар’єроуправління, актова зала)

 

Реєстрація учасників зборів  (акціонерів) відбудеться 28 квітня 2017 р. з 12.30 до 13.00 за місцем проведення зборів. Реєстрація учасників зборів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному відповідно до вимог діючого законодавства станом на 24.00 24 квітня 2017 року, за пред’явленням документа, який посвідчує особу (для представників акціонерів – також довіреність, оформлена відповідно до законодавства).

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ТА ПРОЕКТИ ЇХ РІШЕНЬ:

 

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 

            Проект рішення:

Обрати членів лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Помогайбіс Ганна Володимирівна,  член лічильної комісії – Зосько Олена Євгенівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню чергових загальних зборів.

 

2. Затвердження порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах.

 

            Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення  бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та  засвідченим печаткою Товариства

 

      3. Обрання голови та  секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.

 

         Проект рішення:

Обрати головою зборів Мельника Ігоря Івановича та секретарем зборів Павлову Ірину Всеволодівну.

Затвердити наступний регламент зборів:

1) рішення приймаються виключно з питань порядку денного, про які акціонери були повідомлені відповідно до законодавства;

2) одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, які винесені на голосування на загальних зборах акціонерів;

3) голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування;

4) підрахунок голосів здійснює лічильна комісія після голосування по питаннях порядку денного, включених до бюлетеней;

5) час для доповідей - до 15 хвилин, для обговорень доповідей та інших виступів з питань порядку денного – до 5 хвилин; відповіді на питання – до 5 хвилин;

6) питання надаються у письмовій формі; відповіді на питання – після прийняття рішень по всіх пунктах порядку денного; виступи по питаннях, які не включені до порядку денного, не розглядаються

 

4. Розгляд звіту Директора за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

 

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2016 рік.

 

5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

 

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.

 

6. Розгляд звіту ревізора Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

 

Проект рішення:

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2016 рік.

 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.

 

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

 

8. Порядок покриття збитків Товариства за 2016 р., прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України.

 

      Проект рішення:

Усі можливі надходження коштів у 2017 році направити на погашення існуючої заборгованості (збитків), що виникли у 2016 році та у попередніх періодах.

Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

 

9. Внесення змін до Статуту ПрАТ «ТКУ», шляхом викладення Статуту у новій редакції. Визначення уповноважених осіб (особи) для підписання нової редакції Статуту ПРАТ «ТКУ» та внесення запису до Єдиного державного реєстру.

 

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «ТКУ» у редакції, що додається.

Надати голові зборів – Мельнику Ігорю Івановичу та секретарю зборів – Павловій Ірині Всеволодівні повноваження на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «ТКУ».

Надати повноваження Директору Торвариства – Сербезову Сергію Володимировичу на вчинення усіх необхідних дій щодо внесення запису про реєстрацію нової редакції статуту Товариства до Єдиного державного реєстру, з правом передоручення даних повноважень третім особам.

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з проектом порядку денного за адресою: Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Трикрати, будинок кар’єроуправління кожної середи з 16.00 до 17.00 Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор – Сербезов С.В. або уповноважена ним особа. Не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів, кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до проекту порядку денного шляхом особистого письмового звернення до Директора за місцезнаходженням Товариства.

Телефон для зв’язку: 067 519 33 61.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТКУ» (тис. грн.)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор Погасiй Iрина Михайлiвна
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.04.2016
(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Трикратське кар»єроуправлiння»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
03327279
4. Місцезнаходження
Миколаївська , Вознесенський р-н, 56535, с. Трикрати, дн
5. Міжміський код, телефон та факс
(0482) 35-77-10 35-77-20 (0482) 35-77-10 35-77-20
6. Електронна поштова адреса
pomogaibis_a@aleks-group.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2016
(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР №67(2321) 07.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.tku.com.ua/ в мережі Інтернет 20.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Товариство не є монополiстом у своїй галузi. Облiгацiї не реєструвались Оцiнка рейтинговим агенством не проводилась. Товариство не входить до об»єднання пiдприємств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство «Трикратське кар»єроуправлiння»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААБ №014719
3. Дата проведення державної реєстрації
23.11.1995
4. Територія (область)
Миколаївська
5. Статутний капітал (грн)
136340.5
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
08.11 ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДIВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГIПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ
09.90 Надання допомiжних послуг у сферi добування iнших корисних копалин та розроблення кар*єрiв
23.70 Рiзання, оброблення та оздоблення декоративного та будiвельного каменю
10. Органи управління підприємства
Виконавчий орган — директор Погасiй Iрина Михайлiвна Вищий орган — загальнi збори акцiонерiв , контролюючий орган — Наглядова рада
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ УкрСиббанк
2) МФО банку
351005
3) поточний рахунок
26006147468100
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
дн
5) МФО банку
дн
6) поточний рахунок
дн

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Видобування декоративного та будiвельного каменю №4284 09.07.2007 Мiнiстерство охорони навколишньго природного середовища України 06.07.2027
Опис Необхiднiсть продовження дiї лiцензiй буде розглянута товариством виходячи з економiчних умов на дату закiнчення дiї лiцензiї (2027р.)

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Погасiй Iрина Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КМ 318783 20.07.2005 Суворовським РВОМУ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Повна вища освiта за спецiальнiстю «Економiка i пiдприємництво». Квалiфiкацiя — економiст.
6) стаж роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 01.09.2008 по 15.07.2014 — Головний бухгалтер ПП «Iтал Керамiка.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.11.2014 Обрано на термiн до 25.11.2018 року.
9) Опис
Посадова особа отримала повну вищу освiта за спецiальнiстю «Економiка i пiдприємництво». Квалiфiкацiя — економiст. Посадова особа призначена на посаду вiдповiдно до рiшення наглядової ради ПрАТ «Трикратське кар»єроуправлiння вiд 26.11.2014 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати. Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариством. Дiє без довiреностi в установах, пiдприємствах, органiзацiях.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коробчинський Артур Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 753953 16.08.2005 Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження**
1989
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ «Трикратське кар»єроуправлiння»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2011 Обрано на термiн 5 рокiв
9) Опис
Здiйснює контрль за дiяльнiстю виконавчого органу, захист прав iнвесторiв. Посадова особа не має непогпшеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Винагороду не отримує
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради — секретар
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельник Iгор Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЕ 154130 31.01.1996 Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ «Трикратське кар»єроуправлiння»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2011 Обрано на термiн 5 рокiв
9) Опис
В складi наглядової ради виконує обов»язки, визначенi статутом товариства. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Винагороди не отримує.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тормоса Сергiй Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЕ 636545 17.05.1997 Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ «Трикратське Кар»єроуправлiння»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2011 Обрано на термiн 5 рокiв
9) Опис
В складi Наглядової ради виконує обов»язки, визначенi Статутом товариства. Посадова олсоба не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Винагороду не отримує.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiкулiна Алла Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КК 733836 23.11.2001 Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ «Трикратське кар»єроуправлiння»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2011 Обрано на термiн 5 рокiв
9) Опис
Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, використанням коштiв та матерiалiв. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Винагороди не отримує.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Директор Погасiй Iрина Михайлiвна КМ 318783 20.07.2005 СУворовським РВОМУ України в Одеськiй областiц 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Коробчинський Артур Олександрович СМ 753953 16.08.2005 Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 402124 73.73524374636 402124 0 0 0
Член Наглядової ради — секретарь Мельник Iгор Iванович КЕ 154130 31.01.1996 Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi 1 0.00018336444 1 0 0 0
Член Наглядової ради Тормоса Сергiй Васильович КЕ 636545 17.05.1997 Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi 1 0.00018336444 1 0 0 0
Ревiзор Нiкулiна Алла Iванiвна КК 733836 23.11.2001 Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi 1 0.00018336444 1 0 0 0
Усього 402127 73.73579383969 402127 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
дн дн дн дн Миколаївська дн дн дн 0 0 0 0 0 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Коробчинський Артур Олександрович СМ 753953 16.08.2005 Приморським РВММУ УМВД України в Одеськiй областi 402124 73.73524374636 402124 0 0 0
Усього 402124 73.735243746356 402124 0 0 0

* Зазначається: «Фізична особа», якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.
** Заповненювати необов’язково.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
Прийняте рiшення : обрати лiчильну комiсiю в складi Помогайбiс Г.В. — голова лiчильної комiсiї, Зосько О.Є. -член лiчильної комiсiї. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню рiчних загальних зборiв.
2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв.
Прийняте рiшення: Обрати головою зборiв Мельника I.I., секретаем зборiв Коробчинського А.О.
Затвердити наступний регламент зборiв:
1) рiшення приймаються виключно з питань порядку денного, про якi акцiонери були повiдомленi вiдповiдно до законодавства;
2) одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, якi винесенi на голосування на загальних зборах акцiонерiв;
3) голосування з питань порядку денного здiйснюється з використання бюлнтенiв для голосування;
4) пiдрахунок голосiв здiйснює лiчильна комiсiя пiсля голосування по питаннях порядку денного включених до бюлетеней №№1,2,3;
5) час для доповiдей — до 15 хвилин, для обговорень доповiдей та iнших виступiв з питань порядку денного — до 5 хвилин; вiдповiдi на питання — до 5 хвилин;
6) питання надаються у письмовiй формi; вiдповiдi на питання — пiсля прийняття рiшень по всiх пунктах порядку денного; виступи по питаннях, якi не включенi до порядку денного, не розглядаються.
3. Розгляд звiту Директора за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте рiшення: затвердити звiт директора товариства за 2014 рiк.
4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.
Прийняте рiшення: затвердити звiт наглядової ради товариства за 2014 рiк.
5. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї.
Прийняте рiшення: затвердити звiт ревiзiйної комiсiї товариства за 2014 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2014 рiк.
Прийняте рiшення: затвердити рiчний звiт товариства за 2014 рiк.
7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2014 рiк, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
Рiшення не прийняте 100% голосiв.
8. Попереднє схваленн я правочинiв, що вчинялися товариством у 2015 роцi.
Прийняте рiшення: схвалити правочини, що вчинятимуться товариством у 2015 роцi.
Всi рiшення , якi прийнятi загальними зборамим, прийнятi 100% голосiв.

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25.10.2000 94/14/1/00 Миколаївське териториальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку ISIN UA4000137285 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 545362 0 100
Опис Акцiї емiтента не включенi до лiстингу на фондовiй бiржi. Обiг акцiй товариства згiдно до статуту.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 661.6 564.5 0 0 661.6 564.5
будівлі та споруди 603.6 550.1 0 0 603.7 550.1
машини та обладнання 45.9 13.2 0 0 45.9 13.2
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 12.1 1.2 0 0 12.1 1.2
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 661.6 564.5 0 0 661.6 564.5
Опис Основнi засоби використовуються емiтентом за мiсцезнаходженням товариства без обмеження. Первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду становить 2548,9 тис грн, знос основних засобiв — 1984,4 тис грн, що становить 77,85%

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 821.5 -4127.2
Статутний капітал (тис. грн.) 136.3 136.3
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 136.3 136.3
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 «Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва», затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов’язання — Поточнi зобов’язання — Забезпечення наступних виплат i платежiв — Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(821,5 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(136.300 тис.грн. ), що вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 71.8 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 537.8 X X
Усього зобов’язань X 609.6 X X
Опис: Iнформацiя про зобов»язання емiтента наведена в Аудиторському висновку.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Трансаудит», директор АФ Кравченко Т.Ф.
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи) 23865010
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора пр. Шевченка, 2, м. Одеса,65044, тел. 066-137-08-72
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1463 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** дн дн дн дн
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності за 2015 рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2013 1 0
2 2014 1 0
3 2015 1 0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Iншого не встановлено Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Голосування за принципом: одна акцiя — одмн голос Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачерговi зальнi збори у звiтному перiодi не скликались Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів — юридичних осіб 0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада не проводила самооцiнку

 

Наглядова рада виконує поставленi завдання у повному обсязi

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети у складi наглядової ради не стволрювались, Iнше не передбачено
Інші (запишіть) Комiтети в складi наглядової ради не створювались

 

Самооцiнка роботи комiтетiв не проводилась, у зв»язку iз їх нестворенням

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Члени наглядової ради не отримують винагоро

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Вимоги до членiв Наглядової ради не визначенi X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Члени наглядової ради самостiйно ознайомились з правами та обов»язками

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iнше визначено статутом товариства

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Iнше не передбачене статутом

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) У звiтному перiодi було змiнено Аудитора

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Перевiрки здiйснював ревiзор товариства

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Iнше не передбачене

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Не визначалися, проводяться косультацiї щодо залучення кредитiв банкiв

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння не приймався
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя вiдсутня
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Iнформацiя вiдсутня

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство «Трикратське кар»єроуправлiння» за ЄДРПОУ 03327279
Територія Миколаївська за КОАТУУ 4822085000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку. гіпсу, крейди та глинистого сланцю за КВЕД 08.11
Середня кількість працівників 2
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 56535 Миколаївська область Вознесенський р-н с. Трикрати (0482) 35-77-10 35-77-20

 

Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2015 р.

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 661.6 564.5
— первісна вартість 1011 2548.9 2548.9
— знос 1012 ( 1887.3 ) ( 1984.4 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 661.6 564.5
II. Оборотні активи
Запаси 1100 319.7 187.0
— у тому числі готова продукція 1103 111.8 111.3
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 655.1 629.3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.2 0.1
— у тому числі податок на прибуток 1136 0.2 0.1
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 30.1 9.8
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 13.3 13.3
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 37.8 27.1
Усього за розділом II 1195 1056.2 866.6
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 1717.8 1431.1

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 136.3 136.3
Додатковий капітал 1410 446.8 5705.1
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -4710.3 -5019.9
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 -4127.2 821.5
II. Довгострокові забов»язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 5302.1 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
— товари, роботи, послуги 1615 110.3 106.3
розрахунками з бюджетом 1620 87.4 71.8
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
— зі страхування 1625 10.3 11.2
— з оплати праці 1630 2.5 3.7
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 332.4 416.6
Усього за розділом IІІ 1695 542.9 609.6
ІV. Зобов»язання, пов»язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 1717.8 1431.1

 

 

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців 2015 року
Форма N 2-м

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 63.6 142.1
Інші операційні доходи 2120 0 0
Інші доходи 2240 43.8 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 107.4 142.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 4.5 )
Інші операційні витрати 2180 ( 417.0 ) ( 492.2 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 417.0 ) ( 496.7 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 — 2285) 2290 -309.6 -354.6
Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 — 2300) 2350 -309.6 -354.6

 

Примітки до балансу Непокритий збиток за 2015 рiк склав 5019,9 тис грн. Iншi примiтки наведенi в Аудиторському висновку
Примітки до звіту про фінансові результати Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2015 рiк склав 63,6 тис. грн Iншi примiтки наведенi в Аудиторському висновку
Керівник Погасiй Iрина Михайлiвна
Головний бухгалтер Не передбачено